კონტაქტი

მისამართი: ოფისი 4, ვოლხონკის ქ., 9s1, მოსკოვი, 119019

ტელეფონის ნომერი: +7 (495) 114-54-54

ელ-ფოსტა: info@fscch.ru

საბანკო რეკვიზიტები:

OGRN :1197700018196

კალის: 9704008570

p / s: 40703810538000000879 სბერბანკში PJSC

გ / ს: 30101810400000000225

BIC: 044525225

გამშვები პუნქტი: 770401001

OKPO: 42803635